Informace pro vystavovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Svatební Ostrava 14.-15.10.2022

 

 Společnost Včelí banka, s.r.o., sídlem Závada 71, Petrovice u Karviné, IČ: 07641231, zapsána pod spisovou značkou C76614 u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen „Pořadatel“), tímto níže uvádí Všeobecné obchodní podmínky pro účast třetích osob na akcích organizovaných Pořadatelem (dále jen „Podmínky“).

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SPOLUPRÁCE

I.1. Pořadatel je organizátorem svatební Ostrava, která se koná ve dnech uvedených na internetové stránce www.svatebniostrava.cz. Lokalita akce se nemění - dolní oblast Vítkovic Ostrava v budově starých koupelen - BRICKHOUSE (dále jen „místo konání“).

I.2. Pořadatel v souladu s podmínkami zajistí výstavci plochu v místě konání,

na které bude výstavce propagovat a prodávat své zboží. Výstavce za zajištění

výstavní plochy uhradí Pořadateli poplatek podle čl. 3.1 těchto Podmínek. Konkrétní velikost a typ výstavní plochy pro každého prodejce bude dohodnutý předem mezi Pořadatelem a výstavcem (dále jen „Výstavní plocha“). Velikost a typ výstavní plochy nelze měnit bez předchozího souhlasu Pořadatele.

I.3. Souhlas s těmito Podmínkami projevuje výstavce uhrazením faktury podle čl. 3.1 těchto Podmínek. Po příchodu na výstavu výstavce v rámci registrace podepíše prezenční listinu, s čímž znovu projeví souhlas s těmito Podmínkami a dalšími detaily výstavy. Při registraci obdrží výstavce pokyny s vymezením celkové výstavní haly, Výstavní plochy výstavce, skladové místnosti podle čl. 4.1 a servisní místnosti podle čl. 4.2 těchto Podmínek.

II. STAV VÝSTAVNÍ PLOCHY A DOBA PŘEVZETÍ

II.1. Výstavce je povinen převzít Výstavní plochu nejpozději v 9:00 v první den Doby konání výstavy. Výstavce připraví svůj stánek na Výstavní ploše nejpozději do 14.30hod. před zahájením Doby konání, pokud není s Pořadatelem předem domluven jinak.

II.2. Výstavce je povinen předat Výstavní plochu Pořadateli zpět ve stavu, v jakém mu byla přenechána do užívání, tzn. nepoškozenou, vyklizenou a čistou.

II.3. Výstavce je povinen předat Výstavní plochu Pořadateli zpět nejpozději do 2 hodin po skončení Doby konání výstavy.

II.4. Výstavce je povinen mít na výstavě svůj výstavní stánek po celou Dobu konání výstavy.

II.5. Za každé porušení povinnosti Výstavce podle čl. 2.1, 2.2, 2.3 nebo 2.4 těchto Podmínek je výstavce povinen uhradit Pořadateli smluvní pokutu ve výši Zálohy, která bude splatná při registraci v hotovosti a vrácena při ukončení taktéž v hotovosti.

III. ÚHRADA ZA POSKYTNUTÍ VÝSTAVNÍ PLOCHY

III.1. Výstavce je povinen za zajištění možnosti užívání Výstavní plochy uhradit Pořadateli odměnu ve formě poplatku na základě vystavené faktury. Poplatek je vypočten každému výstavci zvlášť v závislosti na jeho požadavku ohledně velikosti a umístění poskytované Výstavní plochy (dále jen „poplatek“). Úhradu poplatku je nutné provést dle pokynů uvedených na faktuře tak, aby poplatek byl nejpozději v den splatnosti přičten na bankovním účtu Pořadatele. Pokud výstavce neuhradí poplatek nejpozději v den splatnosti, ruší se mu tím přihlášení na výstavu.

III.2. Pokud se výstavce nemůže výstavy zúčastnit a vyrozumí o tom Pořadatele méně než 10 dní před začátkem výstavy, propadá poplatek ve prospěch Pořadatele. V případě odhlášení z výstavy alespoň 10 dní před začátkem výstavy, vrátí Pořadatel výstavci 50 % poplatku, pokud nebude s Pořadatelem dohodnuto jinak i v případě nenadálých situací - covid, válka, epidemie, vše co nelze předem ovlivnit.

IV. UŽÍVÁNÍ BUDOVY

IV.2.

Pořadatel označí výstavcům skladovou místnost, ve které si budou moci výstavci ponechat své zboží mimo otevírací dobu výstavy.

V průběhu otevírací doby výstavy jsou výstavci oprávněni užívat servisní místnost, kterou jim za tímto účelem Pořadatel určí.

IV.3. Výstavce není oprávněn vstupovat do jiných prostor místa konání kromě

hlavní výstavní haly, skladové místnosti podle čl. 4.1 a servisní místnosti podle čl. 4.2 těchto podmínek výše a dalších prostor uvedených Pařadatelem. Za každé jednotlivé porušení povinnosti výstavce podle tohoto čl. 4.3 je výstavce povinen uhradit Pořadateli smluvní pokutu ve výši Zálohy.

IV.4. Prodlužovací kabely a další nezbytné vybavení k připojení k elektrickému proudu si zajistí výstavce. Veškerou elektroinstalaci provádí výstavce pouze se souhlasem Pořadatele, tak aby nezpůsobil škodu ostatním výstavcům. Výstavce není oprávněn jakkoliv přepojovat nebo zasahovat do již zapojené elektroinstalace jiných výstavců a Pořadatele.

IV.5. Výstavce není oprávněn manipulovat s technickým vybavením budovy bez předchozího souhlasu Pořadatele.

 

 IV.6. Výstavce je povinen udržovat Výstavní plochu v čistotě a chránit jí před vznikem škod. Bez předchozího souhlasu Pořadatele nesmí výstavce provádět jakékoli úpravy nebo změny Výstavní plochy a dalších prostor v místě konání (např. výlepy plakátů, nátěry, trvalé instalace).

IV.7. Výstavce je povinen dodržovat pořádek a užívat Výstavní plochu tak, aby ostatní výstavci nebyli rušeni a omezováni.

IV.8. Výstavce je povinen parkovat, vykládat a nakládat věci pouze na místech k tomu určeným a v souladu s pokyny Pořadatele.

IV.9. Výstavce je vždy povinen řídit se pokyny Pořadatele, které mohou být uděleny i ústně. V případě porušení jakéhokoliv pokynu Pořadatele, bude Pořadatel oprávněn požadovat po výstavci smluvní pokutu ve výši Zálohy za každé porušení takového pokynu.

V. ODPOVĚDNOST

V.1. Za kvalitu prodávaného zboží a občerstvení odpovídá výstavce. Výstavce rovněž odpovídá za vystavování daňových dokladů, za zajištění příslušného živnostenského oprávnění a dalších potřebných povolení.

V.2. Pořadatel neodpovídá za ztrátu či poškození majetku výstavce způsobenou jiným výstavcem nebo třetí osobou. Výstavce je povinen si náhradu takové škody vymáhat sám.

V.3. Pořadatel neodpovídá za škody na majetku výstavce. Výstavce si ponechává své zboží

a výstavní systémy uschované v místě konání na vlastní nebezpečí. Ponechávat cennosti a hotovost v místě konání, včetně servisní a skladové místnosti, je mimo otevírací dobu výstavy zakázáno.

V.5. V případě jakéhokoliv porušení Podmínek nebo právních předpisů České republiky ze strany výstavce, při kterém vznikne Pořadateli škoda, je výstavce povinen takto vzniklou škodu Pořadateli nahradit, včetně veškerých nákladů, které Pořadatel utrpěl v souvislosti s touto škodou.

VI. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

VI.1. Účast na výstavě ani činnost výstavce na ní nebude mít za následek porušení jakéhokoli ustanovení právního předpisu nebo smlouvy, které je výstavce stranou.

VI.2. Výstavce má veškeré licence a práva k předmětům výstavy a prodeje, veškerá živnostenská oprávnění, povolení a souhlasy nezbytné k tomu, aby mohl vlastnit

!3

 

a provozovat svůj majetek a podnikat v Době konání výstavy, a výstavce si není vědom ničeho, co by mohlo mít za následek odvolání, pozastavení platnosti nebo změnu některého povolení nebo souhlasu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VII.1. Pořadatel neodpovídá za nemožnost užívání Výstavní plochy z důvodu vyšší moci, tj. pokud vznikne překážka, jež nastala nezávisle na vůli Pořadatele a brání Pořadateli ve splnění jeho povinnosti a nelze rozumně předpokládat, že by Pořadatel tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat. V případě nekonání akce kvůli covidové situaci bude vráceno nejméně 100% poplatku.

VII.2. Výstavce tímto uděluje Pořadateli souhlas s pořízením a užitím jakéhokoliv obrazového či audiovizuálního záznamu, který zachycuje výstavce (popř. jeho stánek či zboží) pro účely vytvoření fotodokumentace a audiovizuálního dokumentu pojednávajícím o akcích pořádaných Pořadatelem. Takto pořízené fotografie či videozáznamy mohou být zveřejněny, včetně internetu.

VII.3. Výstavce tímto poskytuje Pořadateli bezúplatně licenci k výkonu práv užít autorská díla či jiné obdobné, zákonem chráněné nehmotné statky zobrazené v Době konání na Výstavní ploše, a to pro účely šíření, rozmnožování a rozšiřování letáků, e-mailů či jiných propagačních materiálů (včetně zobrazení na internetových stránkách), a to bez časového, územního či množstevního omezení.

VII.4. Pořadatel je oprávněn vykázat výstavce z Výstavní plochy bez možnosti vrácení poplatku a Zálohy výstavci v případě závažného či opakovaného porušování právních předpisů nebo těchto Podmínek.

VII.5. Smluvní pokuty podle těchto Podmínek neplní funkci limitace náhrady škody a jsou splatné dnem, kdy byla porušena povinnost, kterou smluvní pokuta zajišťuje.